Stowarzyszenie Przyjaciół WSD

Stowarzyszenie działa pod nadrzędnym zwierzchnictwem Biskupa Diecezjalnego. Każdorazowy Rektor Seminarium pełni funkcję Moderatora Stowarzyszenia. Jest on reprezentantem Biskupa Diecezjalnego, łącznikiem pomiędzy Seminarium i Stowarzyszeniem, duchowym doradcą Stowarzyszenia oraz czuwa nad zgodnością działalności Stowarzyszenia z prawem kanonicznym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Wspólną i osobistą modlitwę w intencji Seminarium oraz powołania kapłańskie dla diecezji sandomierskiej,
2. Upowszechniania informacji o zadaniach i działalności seminarium oraz o ważniejszych wydarzeniach życia seminaryjnego,
3. Organizowanie i prowadzenie spotkań, dni skupienia, pielgrzymek, dyskusji, odczytów, seminariów, konferencji, studiów programowych, kursów i obozów szkoleniowych, itp.,
4. Działalność dobroczynną w odniesieniu do alumnów Seminarium i członków Stowarzyszenia,
5. Działalność oświatową, informacyjną, wydawniczą i gospodarczą,
6. Wyzwalanie inicjatyw oraz ofiarności społecznej, wspierającej działalność Seminarium,
7. Organizowanie społecznego ruchu rodziców, podmiotów gospodarczych, samorządów dla rozwoju bazy materialnej Seminarium,
8. Wsparcie Seminarium materialnie poprzez regularne składki w zadeklarowanej wysokości oraz dobrowolne ofiary,
9. Zjednywanie nowych członków,
10. Współpracę z instytucjami i organizacjami polskimi i zagranicznymi, realizującymi podobne cele.

Członkiem stowarzyszenia może zostać katolik, który ukończył 18 – ty rok życia. Może on również należeć do innych stowarzyszeń. Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest zgłoszenie deklaracji na piśmie i dobrowolne uiszczenie tzw. “wpisowego” w wysokości wyznaczonej przez siebie samego.

Członkom stowarzyszenia przysługują następujące prawa:

1. udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
2. czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Stowarzyszenia,
3. występowanie do władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
4. prawo do uczestnictwa w dobrach duchowych Seminarium, a w szczególności w cotygodniowej Mszy świętej w intencji Przyjaciół i Dobrodziejów Seminarium i w stałej modlitwie z alumnami.

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

1. urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia,
2. przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów Stowarzyszenia oraz stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia,
3. modlitwa za Seminarium i o powołania,
4. pomoc w organizacji zbiórek dla Seminarium,
5. płacenie składki członkowskiej, wcześniej ustalonej przez siebie samego,
6. kierowanie się w życiu nauką Kościoła.

źródło: http://wsdsandomierz.pl/